Ulgi podatkowe w Norwegii

 


ulgiDuża część Polaków, która ubiegając się o zwrot podatku z Norwegii zastanawia się z jakich ulg podatkowych mogłaby skorzystać. Postaramy się w poniższym tekście przedstawić najpopularniejsze ulgi podatkowe oraz odliczenia, które pomogą podatnikowi zoptymalizować jego rozliczenie podatkowe a przez to zapłacić niższy podatek. 
Istotnym terminem jest tutaj kwota wolna od podatku. Jest to odliczenie, które otrzymuje się automatycznie i nie należy go wpisywać w zeznaniu podatkowym jako odliczenie. Ważne, że osoba, która przebywała w Norwegii tylko przez pewną część roku dochodowego, może mieć kwotę wolną od podatku obniżoną proporcjonalnie do długości jej pobytu w tym kraju. Zwrot podatku w Norwegii w tym wypadku i jego wysokość zależy od liczby dni, które przebywało się w Norwegii, dlatego tak ważne jest aby podać ile dni przebywało się w Norwegii w rozpatrywanym roku dochodowym. Dzięki temu możliwe będzie dokładne wyliczenie kwoty zwolnionej od podatku.

Kolejną ważną sprawą jest podział kwoty wolnej od podatku. Dzieli się ona na 1. i 2. klasę podatkową. W 2. klasie podatkowej można otrzymać wyższe odliczenie. Klasa ta zostanie przyznana osobie, która spełnia określone warunki:

a. współmałżonek podatnika mieszka w kraju rodzinnym i ma dochód roczny, który nie przekracza 42 102 NOK,

b. podatnik i współmałżonek są rozliczani razem

Kolejny ważnym terminem jest „standardowa ulga dla pracowników zagranicznych”. Jest to odliczenie, które z zasady przeznaczone jest dla zagranicznych pracowników, u których występuje ograniczony obowiązek podatkowy. Jej celem jest zastąpienie kilku innych ulg. Jest to 10 % dochodu z tytułu pracy brutto, a górna granica ulgi to 40 000 NOK. Ulgi standardowej można żądać w następujących sytuacjach:

a. kiedy nie jest się rezydentem podatkowym w Norwegii

ALBO

b. w ciągu pierwszych dwóch lat rezydencji podatkowej w Norwegii.

Status rezydenta podatkowego otrzymuje się, jeśli:

a. przebywało się w Norwegii ponad 183 dni, w którymkolwiek okresie 12 miesięcy danego roku dochodowego, gdzie długość pobytu przekracza wymienioną ilość dni

ALBO

b. przebywało się w Norwegii ponad 270 dni, w którymkolwiek okresie 36 miesięcy danego roku dochodowego, gdzie długość pobytu przekracza wymienioną ilość dni.

Wniosek: każdy przebywający pierwsze 2 lata w Norwegii może starać się wybrać ulgę standardową. Warto sprecyzować również co oznacza ilość dni pobytu. Przez „dni pobytu” rozumie się ilość dni pobytu na lądzie, nie zaś ilość dni spędzonych na szelfie kontynentalnym. Dni, które zostały spędzone na szelfie kontynentalny nie są podstawą, aby uzyskać status rezydenta podatkowego.

Kolejną ulgą jest ulga dla osób, które dojeżdżają do pracy. Związane jest z kosztami ponoszonymi w związku z podróżą, wyżywieniem, zakwaterowaniem w związku z pobytem poza stałym miejscem zamieszkania.

Norwegia odliczenie to przyznawane wyłącznie obywatelom UE/EOG. Jest to alternatywa dla ulgi standardowej. Przy wyborze ulgi dla dojeżdżających, nie można jednocześnie żądać ulgi standardowej.

Kolejną kwestią są tzw. Świadczenia rzeczowe oraz zwrot wydatków. Przeważająca większość korzyści o wartości finansowej otrzymanych od pracodawcy, stanowi dochód podlegający opodatkowaniu. To jest właśnie świadczenia rzeczowe i zwrot wydatków. Wyjątkiem jest możliwość wyłączenie z dochodu podlegającego opodatkowaniu typowych świadczeń związanych z dojeżdżaniem do pracy, np. pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia, kosztów wyjazdów do domu. Odliczenie to obowiązuje wyłącznie, jeśli jesteś obywatelem UE/EOG. Jest to również alternatywa dla ulgi standardowej, a więc można wybrać tylko jedną z tych ulg. Przy wyborze ulgi standardowej trzeba zapłacić podatek od uzyskanych od pracodawcy świadczeń związanych z dojeżdżaniem do pracy.

Kolejną sprawą jest ulga z tytułu odsetek od zadłużenia. W określonych przypadkach można mieć prawo do ulgi związanej z odsetkami od pożyczek, które zapłaciło się w danym roku (dochodowym).

Ważną kwestią jest też tzw. ulga rodzicielska. Można jej żądać w związku z udokumentowanymi kosztami opieki nad dzieckiem, które przebywa w domu (ważne, aby w danym roku dochodowym miało poniżej 12 lat). Muszą być spełnione również następujące warunki:

a. trzeba posiadać zameldowanie na stałe w innym państwie obszaru EOG

b. przy ograniczonym obowiązku podatkowym, 90% dochodu rodziny musi podlegać opodatkowaniu właśnie w Norwegii.

Ulgę rodzicielską przyznaje się w kwocie do 25 000 NOK na jedno dziecko i zwiększa się o 15 000 NOK za każde kolejne dziecko .

Warto na koniec zaznaczyć, że inne ulgi obowiązują dla marynarzy.

Nie wiesz jaka ulga Ci przysługuje? Skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci rozwiać wszelkie wątpliwości.